Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu

 

Delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu jest często spotykaną praktyką wśród spółek kapitałowych, zwłaszcza w przypadku złożenia przez członka zarządu rezygnacji i konieczności poszukiwania nowego kandydata do sprawowania tej funkcji. Taką możliwość w spółce akcyjnej przewiduje art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rada nadzorcza uprawniona jest do delegowania członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Delegowanie możliwe jest także w przypadku zawieszenia członka zarządu, jak i w każdej innej sytuacji, w której członek zarządu nie może sprawować swoich czynności. Nieistotne jest z jakiego powodu członek zarządu nie może realizować swoich czynności, mogą być to powody zarówno zależne, jak i niezależne od członków zarządu.

Z uwagi na czasowy charakter delegacji członka rady nadzorczej, delegowanie członka rady nadzorczej na okres przekraczający trzy miesiące będzie nieważne, podobnie jak w przypadku decyzji o ponownej delegacji członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu z tej samej przyczyny, czy też delegacji kolejnego członka rady nadzorczej na kolejny, trzymiesięczny okres. Rada nadzorcza jest bowiem zobowiązana do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań celem dokonania zmian w składzie zarządu spółki.

Oddelegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Delegowany członek rady nadzorczej obowiązany jest do powstrzymania się od pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, w tym do głosowania nad uchwałami rady nadzorczej, z uwagi na ryzyko uznania je za nieważne. Oddelegowany członek rady nadzorczej nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, jednak uprawniony jest do uzyskiwania w tym czasie wynagrodzenia przewidzianego dla zastępowanego przez niego członka zarządu.

Przyznanie radzie nadzorczej uprawnienia do delegowania jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności członka zarządu należy oceniać pozytywnie, bowiem umożliwia radzie nadzorczej przeciwdziałanie negatywnym skutkom braków osobowych w składzie zarządu, które w pewnych przypadkach mogą uniemożliwić kontynuowanie działalności przez spółkę np. w przypadku niemożliwości sprawowania funkcji przez jedynego członka zarządu.

Related Posts

Leave a Reply