Od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mogą zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego (zarówno PIT i CIT) w wysokości 5%. Przedmiotowa ulga zainteresowała przede wszystkim programistów, którzy niewątpliwie uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z przedmiotowej ulgi podatkowej?

Prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze badawczo-rozwojowym

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (odpowiednio art. 5a pkt 38 ustawy o PIT) działalność badawczo-rozwojowa oznacza

„działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

W celu uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową wystarczy, aby podatnik prowadził badania naukowe lub aby prowadził prace rozwojowe.

Na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej istotne jest, by przedsiębiorca we własnym zakresie opracowywał nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez kogoś innego. Z zakresu działalności badawczo-rozwojowej wyklucza się jednak działalność o charakterze rutynowym.

Za działalność badawczo-rozwojową w przypadku programisty można uznać m.in. tworzenie nowych języków lub systemów operacyjnych, tworzenie nowych algorytmów w oparciu o nowe techniki, projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach czy też tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania zabezpieczeń.

Wytwarzanie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej musi wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zaliczamy między innymi autorskie prawo do programu komputerowego. Programista może skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX, jeśli uzyskuje przychody ze sprzedaży lub udzielenia licencji na stworzone przez siebie oprogramowanie w ramach powadzonej działalności o charakterze badawczo-rozwojowym. O indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, lecz rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu komputerowego, co podlega każdorazowo odrębnej ocenie.

Prowadzenie ewidencji dla celów IP BOX

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi IP BOX obowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich transakcji związanych z uzyskaniem tych dochodów. Ustawodawca wprawdzie nie narzuca formy ewidencjonowania zdarzeń podatkowych na cele IP BOX, jednakże istotne jest, by prowadzona ewidencja umożliwiała w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Poniesienie kosztów kwalifikowanych związanych z wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem kwalifikowanego IP

Skorzystanie z preferencji IP Box będzie możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo-rozwojowymi.

Zgodnie z art. 30 ca ust. 4 ustawy o PIT wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

[(a + b) ∗ 1,3] / (a + b + c + d)

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zgodnie z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r., podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jeśli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu ulgi IP BOX, skontaktuj się z nami.

Leave a Reply